Voorwaarden

  Algemene Voorwaarden Voordelig Hongarije

  Tot stand gekomen op 27 maart 2017.

  Algemene Voorwaarden Voordelig Hongarije, gevestigd aan Melkweg 44, 1622 BB, te Hoorn, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56679289.

  Definities

  In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

  Voordelig Hongarije: Voordelig Hongarije, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56679289.

  Bedrijf: De Opdrachtgever handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

  Consument: De Opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

  Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Voordelig Hongarije voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.

  Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de opdrachtgever is overeengekomen.

  Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

  Opdrachtgever: Degene die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Opdrachtgever wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

  Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Voordelig Hongarije en de opdrachtgever.

  Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering zonder betaling of tegen korting de dienst wordt verricht voor de opdrachtgever.

  Werkingssfeer

  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Voordelig Hongarije en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Voordelig Hongarije, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Voordelig Hongarije en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

  Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Voordelig Hongarije zijn overeengekomen.

  Indien Voordelig Hongarije niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Voordelig Hongarije in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  Aanbiedingen en/of offertes

  Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

  Alle aanbiedingen en/of offertes van Voordelig Hongarije zijn geldig gedurende de periode die in de aanbieding en/of offerte is opgenomen. De aanbieding en/of offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen.

  Voordelig Hongarije kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Voordelig Hongarije daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Voordelig Hongarije anders aangeeft.

  Een samengestelde prijsopgave verplicht Voordelig Hongarije niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

  Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

  Totstandkoming overeenkomst

  De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanbieding en/of offerte van Voordelig Hongarije.

  Wijziging overeenkomst

  Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Voordelig Hongarije de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

  Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Voordelig Hongarije zal de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

  Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Voordelig Hongarije de Opdrachtgever hierover van te voren inlichten.

  Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Voordelig Hongarije daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Voordelig Hongarije proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

  Voordelig Hongarije zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Voordelig Hongarije kunnen worden toegerekend.

  Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Voordelig Hongarije zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

  Uitvoering overeenkomst

  Voordelig Hongarije zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  Voordelig Hongarije heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  Voordelig Hongarije heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

  Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Voordelig Hongarije het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Voordelig Hongarije niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

  Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Voordelig Hongarije het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

  De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Voordelig Hongarije.

  Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Voordelig Hongarije het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

  Annulering

  De Opdrachtgever heeft het recht de Overeenkomst te annuleren.

  In geval van annulering is de Opdrachtgever het volledige honorarium of een gedeelte van het Honorarium verschuldigd. De Opdrachtgever is verplicht bij annulering van:

  • 2 werkdagen voor aanvang 100% van het Honorarium te voldoen;
  • 5 werkdagen voor aanvang 75 % van het Honorarium te voldoen;
  • 14 werkdagen voor aanvang 50% van het Honorarium te voldoen;
  • 1 maand voor aanvang 25% van het Honorarium te voldoen.

  De Opdrachtgever is te allen tijde uitsluitend de daadwerkelijk annuleringskosten verschuldigd. Indien de daadwerkelijk annuleringskosten afwijken van het bovenstaande, gelden de daadwerkelijk annuleringskosten.  

  In geval van overmacht is de Opdrachtgever niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.  

  Honorarium

  Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Consument zijn het Honorarium en/of de tarieven in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

  Ten aanzien van de Opdrachtgever in de hoedanigheid van Bedrijf zijn het Honorarium en/of tarieven in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

  De prijzen zijn inclusief  reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

  Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Voordelig Hongarije.

  Van alle bijkomende kosten zal Voordelig Hongarije tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

  Wijziging honorarium

  Indien Voordelig Hongarije bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Voordelig Hongarije gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

  Indien Voordelig Hongarije het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

  Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Voordelig Hongarije rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • Voordelig Hongarije alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

  De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

  Voordelig Hongarije zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Voordelig Hongarije zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

  Uitvoeringstermijnen

  De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door Voordelig Hongarije opgegeven termijn.

  Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

  Indien Voordelig Hongarije gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Voordelig Hongarije heeft verstrekt.

  Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Voordelig Hongarije schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Voordelig Hongarije alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

  Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Voordelig Hongarije zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Voordelig Hongarije binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

  Betaling

  De Opdrachtgever betaalt de reissom niet aan Voordelig Hongarije maar betaalt de reissom aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

  Nadat de Opdrachtgever van Voordelig Hongarije een boekingsbevestiging en factuur heeft ontvangen, ontvangt de Opdrachtgever van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. De OPdrachtgever wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kan de Opdrachtgever direct overgaan tot betaling. Indien de Opdrachtgever geen internetbankieren te beschikking heeft, kan hij ook betaling middels overboeking.

  Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeenkomen.

  Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Voordelig Hongarije aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

  De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

  Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

  Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

  In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Voordelig Hongarije en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Voordelig Hongarije onmiddellijk opeisbaar.

  Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van Voordelig Hongarije ervoor zorgen ,afhankelijk in welke fase van de reis de Opdrachtgever zich bevindt, dat de Opdrachtgever zijn geld terug krijgt, de reis kan vervolgen of naar huis kan reizen. Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling.

  Wanneer Voordelig Hongarije voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt de betaalde reissom één dag na afloop van de reis vrijgegeven aan Voordelig Hongarije. Mocht Voordelig Hongarije voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan uw reisgelden naar STO.

  Zo kunnen schuldeisers niet bij de betaalde reissom. Indien de Opdracht nog niet op reis is ontvangt de Opdrachtgever de betaalde reissom terug. Wanneer de Opdrachtgever reeds onderweg is zal STO ervoor zorgen dat de Opdrachtgever ofwel het rechtmatige deel van zijn reissom terug krijgt, dat de Opdrachtgever zijn reis af kan maken of dat de Opdrachtgever naar huis kan terug keren.

  Incassokosten

  Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

  Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Voordelig Hongarije, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

  Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Voordelig Hongarije, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

  Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Voordelig Hongarije pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Voordelig Hongarije de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

  De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

  Opschorting

  Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Voordelig Hongarije het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

  Voorts is Voordelig Hongarije bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst Voordelig Hongarije omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Voordelig Hongarije kan worden gevergd.

  Voordelig Hongarije behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

  Ontbinding

  Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Voordelig Hongarije bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

  Voorts is Voordelig Hongarije bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • na het sluiten van de Overeenkomst Voordelig Hongarije omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Voordelig Hongarije kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Voordelig Hongarije kan worden gevergd;
  • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
  • de Opdrachtgever komt te overlijden.

  Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Voordelig Hongarije op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

  Indien Voordelig Hongarije de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Voordelig Hongarije niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

  Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Voordelig Hongarije geleden schade.

  Overmacht

  Een tekortkoming kan niet aan Voordelig Hongarije of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Voordelig Hongarije geen invloed kan uitoefenen en waardoor Voordelig Hongarije niet in staat is de verplichtingen na te komen.

  Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Voordelig Hongarije in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

  Voordelig Hongarije heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Voordelig Hongarije zijn verbintenis had moeten nakomen.

  In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

  Zowel Voordelig Hongarije als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

  Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Voordelig Hongarije zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

  Indien Voordelig Hongarije ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Voordelig Hongarije gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

  Garanties

  Voordelig Hongarije garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

  Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Voordelig Hongarije  gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties of losse trein- en vliegtickets).

  De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

  Indien de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Voordelig Hongarije, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

  Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Opdrachtgever.

  Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Voordelig Hongarije in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

  De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Voordelig Hongarije geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

  Onderzoek en reclame

  De Opdrachtgever is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

  Gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Voordelig Hongarije gemeld te worden.

  Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

  De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Opdrachtgever Voordelig Hongarije binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

  Aansprakelijkheid

  De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever. Voordelig Hongarije is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Voordelig Hongarije.

  Voordelig Hongarije is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever.

  Voordelig Hongarije is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Voordelig Hongarije is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Voordelig Hongarije kenbaar behoorde te zijn.

  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Voordelig Hongarije of zijn leidinggevende ondergeschikten.

  Indien Voordelig Hongarije aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Voordelig Hongarije beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Voordelig Hongarije aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Voordelig Hongarije overeenkomstig de verzekering draagt.

  De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Voordelig Hongarije aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Voordelig Hongarije te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

  Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Voordelig Hongarije vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

  Vrijwaring

  De Opdrachtgever vrijwaart Voordelig Hongarije voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

  Indien Voordelig Hongarije uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Voordelig Hongarije zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Voordelig Hongarije en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

  Verjaringstermijn

  Voor alle vorderingen jegens Voordelig Hongarije en de door Voordelig Hongarije (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

  Intellectuele eigendom

  Voordelig Hongarije behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

  Voordelig Hongarije behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

  Geheimhouding

  Zowel Voordelig Hongarije als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

  Privacy en cookies

  De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Voordelig Hongarije verstrekt, zal Voordelig Hongarije zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

  Voordelig Hongarije mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

  Bij het bezoeken van onze website kan Voordelig Hongarije informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

  De informatie die Voordelig Hongarije verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

  Het is Voordelig Hongarije niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

  Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Voordelig Hongarije gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Voordelig Hongarije zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Voordelig Hongarije niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

  De Opdrachtgever gaat akkoord dat Voordelig Hongarije de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

  Voordelig Hongarije behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

  Wijziging algemene voorwaarden

  Voordelig Hongarije heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

  Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

  Voordelig Hongarije zal de Opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

  De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de Opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

  Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

  VvKr en STO

  Voordelig Hongarije  is aangesloten bij de organisaties Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties en Stichting Take Over.

  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Voordelig Hongarije partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

  Klachtenregeling

  Indien de Opdrachtgever een klacht heeft de reis of dienstverlening kan de Opdrachtgever per e-mail en/of telefonisch aan Voordelig Hongarije een klacht indienen. Een klacht kan niet bij VvKr en/of STO ingediend worden.

  De Opdrachtgever dient een klacht binnen twee weken bij Voordelig Hongarije in te dienen na het moment waarop de Opdrachtgever kennis nam van het bestaan van de klacht.  

  Voordelig Hongarije behandelt alle klachten vertrouwelijk.

  Indien de Opdrachtgever volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Voordelig Hongarije de klacht van de Opdrachtgever niet in behandeling nemen. Pas wanneer Voordelig Hongarije de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

  Voordelig Hongarije zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

  Toepasselijk recht en geschillen

  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Voordelig Hongarije partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

  Vindplaats

  Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 56679289.